Til toppen
Generelle vilkår

Her kan du lese våre generelle vilkår


GENERELLE VILKÅR - KONSERNET

(versjon 2019.03 - gjelder fra og med den 15. mars 2019)

 

1.  GENERELT

– Disse generelle vilkårene gjelder når MYBW Office Management Gruppen Holding AB, 556712-2196, og alle selskaper innenfor det samme konsernet, (“Leverandøren”), yter tjenester, service, systemer, selger eller leier ut produkter, forbruksmateriale, reservedeler eller på annen måte befinner seg i et kontraktsforhold med en kunde ("Kunden"). Nærmere innhold og utstrekning er spesifisert i avtalen mellom kunden og leverandøren (”Avtalen”).

– Forholdet mellom Leverandøren og Kunden reguleres i det enkelte tilfelle av Avtalen og disse generelle vilkårene for konsernet, og i tillegg av andre generelle vilkår og serviceavtaler spesifikke for de tjenestene og produktene som ytes av Leverandøren. I tilfelle det er motstrid bestemmelser i de forskjellige avtaledokumentene, gjelder avtaledokumentene som angitt i rekkefølgen nedenfor. Spesifikke reguleringer i laverestående vilkår utfyller generelle reguleringer i høyerestående vilkår.

  • Avtalen
  • Generelle vilkår for konsernet
  • Generelle vilkår for installasjon
  • Generelle vilkår for service

 

2.  NÆRMERE AVGRENSNING

– Avtalen som er inngått mellom Leverandøren og Kunden omfatter bare de tjenester, produkter, systemer, komponenter, programvare og maskinvare m.m. som uttrykkelig fremgår av Avtalen (heretter "Tjenester" og/eller "Produkter").

– Avtalen og angitt pris inkluderer ikke installasjon eller idriftsettelse, med mindre dette uttrykkelig fremgår av Avtalen. Idriftsettelse og installasjon reguleres av Leverandørens til enhver tid gjeldende generelle vilkår for installasjon, og Leverandøren har rett til kompensasjon i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste.

– Avtalen og angitt pris inkluderer ikke service, med mindre dette uttrykkelig fremgår av Avtalen. For service skal det inngås en separat serviceavtale mellom Leverandøren og Kunden (”Serviceavtale”). Pris og vilkår for service fremgår av serviceavtalen med tilhørende generelle vilkår for service. Serviceavtalen er en selvstendig avtale. Det innebærer at en oppsigelse av Avtalen mellom Leverandøren og Kunden ikke medfører at Serviceavtalen slutter å gjelde.

– Leverandøren har alltid rett til å ansette underleverandører til utføring av sine oppdrag.

 

3.  LEIE/EKSTERN FINANSIERING AV PRODUKTER

– I aktuelle tilfeller kan Kunden benytte et kredittfirma eller salgfinansieringsselskap som er utpekt av Leverandøren (“Finansieringsselskap”) til å finansiere kjøp/leie av produkter/tjenester. I slike tilfeller beholder Finansieringsselskapet produktene som omfattes av Avtalen fra Leverandøren og leier dem ut til Kunden.

– Når det brukes Finansieringsselskaper, inngår Kunden en leieavtale med Finansieringsselskapet på nærmere bestemte vilkår, og i henhold til Finansieringsselskapets generelle vilkår («Finansieringsavtale»). Når produkter/tjenester finansieres på angitt måte, reguleres Kundens forhold til Finansieringsselskapet av Finansieringsavtalen.

 

– Finansieringsavtalen viser kun til Kundens kjøp/leie av produktene/tjenestene, med mindre annet er uttrykkelig angitt i Avtalen, og påvirker ikke Leverandørens rett til kompensasjon for idriftsettelse og installasjon. På tilsvarende måte gjelder Serviceavtalen som er inngått mellom Kunden og Leverandøren uavhengig av Finansieringsavtalen, med mindre Finansieringsavtalen uttrykkelig inkluderer Serviceavtalen. Et opphør av Finansieringsavtalen, uavhengig av årsaken, påvirker dermed ikke Serviceavtalens gyldighet, som løper i henhold til forholdene beskrevet i Serviceavtalen.

 

4.  LEVERING

- Levering av produkter skjer fritt fra Leverandørens lager. Leverandøren sørger for transport for Kundens regning og velger det best egnede transportmiddelet. Kostnader for frakt, porto etc. kommer i tillegg og betales av Kunden.

 

5.  SPESIELT OM PRODUKTER

– Leverandøren forbeholder seg eiendomsretten til Produktene inntil Produktene er fullstendig og endelig betalt, jf. panteloven § 3-14. Leverandøren forbeholder seg videre retten til å ta Produktet tilbake ved betalingsmislighold, jf. panteloven § 3-22.

 

Kunden har ikke anledning til å inkludere produkter i annen fast eller løs eiendom, oppgradere eller på annen måte endre Produktene, pantsette, overføre, selge eller på annen måte disponere over Produktene før de er fullt og endelig betalt.

 

Dersom Kunden erklæres insolvent eller konkurs før Kunden har overtatt eiendomsretten til Produktet, er det Kundens ansvar å umiddelbart varsle Leverandøren, samt opplyse tredjeparter om Leverandørens rettigheter til Produktet.

– Inntil Produktene er helt og endelig betalt, er det Kundens ansvar å ivareta, beskytte, vedlikeholde og forsikre Produkter som befinner seg i Kundens besittelse. Kunden er ansvarlig for alle utgifter, skader på eller tap av produkter som skyldes Kunden eller tredjepart, med unntak av normal slitasje. For tydeliggjøring angis det at Kundens ansvar for Produktene omfatter skader som for eksempel, men ikke utelukkende, kan være forårsaket på grunn av feil i annet utstyr, variasjoner i det elektriske spenningsnettet, brann, torden, vannføring, frost og kjemiske reaksjoner

– Det er Kundens ansvar ved håndtering og bruk av Produkter å følge Leverandørens/produsentens/systemets forskrifter og anvisninger. Inngrep i Produkter, uavhengig av omfanget av dette, kan ikke utføres av andre en Leverandørens tekniker.

– I aktuelt tilfelle kan Kunden leie Produkter av Leverandøren. Under slike omstendigheter skal Produktene leveres tilbake til Leverandøren uten forsinkelse ved slutten av avtaleperioden. Hvis Kunden unnlater å gjøre dette til tross for oppfordring til dette, har Leverandøren rett til kompensasjon for den tiden forsinkelsen varer, samt rett til kompensasjon for alle kostnader og skader som forsinkelsen medfører for Leverandøren.

 

6.  ANSVAR, GARANTI MM

– Kunden er ansvarlig overfor tredjeparter, inkludert for eksempel teleoperatører og internettleverandører m.fl., kostnader i forbindelse med dette og for at disse yter den deltakelsen som kreves for at Leverandøren skal kunne fullføre oppgavene sine.

– Produktene forutsetter at Kunden har nødvendig utstyr og et datamiljø som er kompatibelt med programvaren.

– Leverandøren er en tredjepartsleverandør som

 

 

innebærer at leverandøren ikke fremstiller noen av de Produktene som overføres eller leies ut til Kunden. Leverandøren fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for eventuelle feil og funksjonsmangler av alle slag, inkludert følger derav, når det gjelder Produktene. Produktene overlates i eksisterende tilstand og dekkes ikke av noen funksjonsgaranti eller funksjonsansvar av noe slag. Dersom Kunden ønsker funksjonsgaranti kan en slik avtale tegnes separat med Leverandøren.

– Produkter som overlates dekkes i noen tilfeller av garanti gitt av produsenten og/eller leverandøren av programvaren. Garantitiden varierer mellom forskjellige produsenter/programvareleverandører. Kunden gjøres oppmerksom på at Kunden, for å utnytte en slik garanti, må kunne påvise at feilen/mangelen forelå ved levering for at garantien skal være gjeldende. Ved programvaregarantier eller programvarefeil skal en reklamasjon godkjennes av både Leverandøren og leverandøren av programvaren for at en eventuell garanti skal gjelde. På bakgrunn av ovennevnte anbefales det at Kunden undersøker Produkter umiddelbart etter levering og varsler om feil uten forsinkelse til både Leverandøren/produsenten og leverandøren.

– Eventuelle arbeid som utføres av Leverandøren i forbindelse med feil/mangler, uansett om feilen/mangelen omfattes og dekkes av gjeldende garanti, inngår ikke i prisen. Leverandørens arbeid eller andre kostnader som for eksempel, men ikke begrenset til, arbeidstid, reisetid, direkte kostnader for utbedring og/eller garantiarbeid samt transportkostnader inngår heller ikke i prisen. Låneutstyr inngår ikke i eventuelle garantier.

 

7.  EKSISTERENDE LØSNINGER, UTSKIFTINGSPRODUKTER
 

– I tilfelle Kunden inngår en ny avtale om leie/kjøp av produkter med Leverandøren eller andre, påvirker det ikke gyldigheten av allerede gjeldende Avtale og tilhørende Serviceavtaler. Leverandøren har dermed rett til full kompensasjon i henhold til slike avtaler.

– I aktuelt tilfelle kan Leverandøren forplikte seg til å ta eksisterende produkter/systemer hos Kunden i retur i forbindelse med kundens kjøp av nye produkter/systemer fra Leverandøren. Eventuell verdi av slike utskiftede produkter/systemer erstattes kun dersom dette uttrykkelig fremgår av Avtalen. Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå ved demontering av Kundens allerede eksisterende produkter/systemer.

– Kunden er ansvarlig for, ved utskifting av eksisterende produkter/systemer, at disse ikke omfattes av noen gjeldende avtaler angående avbetaling, leasing eller lignende. Kunden garanterer at slike utskiftningsprodukter/-systemer er fullt og endelig betalt og tilhører Kunden med fullt eierskap og disposisjonsrett.

 

8.  PROGRAMVARE OG LISENSER

– Kunden skal anskaffe samtlige lisenser og andre tillatelser som kreves for bruk av programvare som inngår i Produktet eller på annen måte er nødvendig for bruk av Produktet, i tilfeller hvor slike lisenser ikke følger med Produktet. Dersom Produktene krever lisenser for bruk, og slike lisenser inngår i Avtalen, er dette opplyst i Avtalen. Prisen for Produktene er i slikt tilfellet basert på det angitte antallet lisenser. Hvis Kunden ønsker å utvide antallet lisenser skal det gis skriftlig beskjed om dette til Leverandøren. Leverandøren avgjør etter eget skjønn om en økning i antall lisenser er mulig. Leverandøren har rett til kompensasjon for økning av antallet lisenser i henhold til Leverandørens til enhver tid  gjeldende prisliste.

– Leverandøren er ikke ansvarlig for feil eller mangler som følge av Kundens brudd på, eller manglende nødvendige lisenser og/eller autorisasjoner

 

9.  IMMATERIELLE RETTIGHETER

– Avtalen innebærer ikke at opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter overlates til Kunden. Kunden kan ikke, utover det som er tillatt skriftlig av Leverandøren, bruke, kopiere, endre eller på annen måte administrere programvare eller annet materiale som inngår i eller tilhører Produktet, og heller ikke overlate eller gi rett til bruk av slik programvare eller materiale til en annen. For programvare som inngår i Produktet kan også spesielle lisensvilkår være gjeldende.

– Leverandøren har alltid rett til å bruke Kundens firma (i hel eller forkortet form), Kundens logotype eller annet kjennetegn i forbindelse med markedsføringsmateriell, artikler, pressemeddelelser eller på annen måte, uansett media.

 

10.  FORSIKRING

– Kunden forplikter seg til å tegne, og i løpet av avtaleperioden opprettholde, nødvendig forsikring som skal omfatte Kundens lokaler og inventar mm som er i Kundens besittelse. Leverandøren har også rett til å forsikre eiendommen for Kundens regning.

 

11.  PRIS, BETALING MM

– Prisen for Produktene/Tjenestene samt hva som inngår i prisen fremgår av Avtalen. Dersom ikke annet fremgår av Avtalen, skjer fakturering forskuddsvis hvert kvartal, og betaling må være mottatt senest første virkedag i hvert kvartal. Dersom Kunden ikke bruker finansieringsselskap for Tjenesten/Produktene kan i noen tilfeller hele avtalesummen faktureres forskuddsvis. I så tilfellet fremgår det uttrykkelig av Avtalen.

– Eventuelle tilleggstjenester og kostnader i forbindelse med frakt, idriftsettelse og installasjon faktureres løpende etter utføring i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste og i henhold til generelle vilkår for installasjon. Kompensasjon for service fremgår av Serviceavtalen og generelle vilkår for service.

– Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m.

– Merverdiavgift kommer i tillegg på samtlige priser.

– Hvis betaling ikke utføres i tide, kan Leverandøren uten erstatningsansvar umiddelbart avbryte Tjenesten og/eller ta tilbake Produktene og dessuten si opp både Avtalen og tilhørende Serviceavtale.

 

12.  PERSONOPPLYSNINGER

– Leverandøren kan behandle personopplysninger for Kundens regning Kundens regning innenfor rammene for Leverandørens levering til Kunden. Ved slik behandling er Kunden behandlingsansvarlig for personopplysningene og Leverandøren er databehandler. Partene forplikter seg til å alltid behandle personopplysningene i henhold til forordning (EU) 2016/679 ("GDPR") og personopplysningsloven.

 

 

– Leverandøren skal bare behandle personopplysningene i samsvar med Kundens dokumenterte instruksjoner, som kan finnes på Leverandørens nettsted, og behandlingen skal alltid begrenses til det som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne fullføre sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Leverandøren skal iverksette egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysningene som behandles for Kundens regning. Leverandøren skal umiddelbart informere Kunden dersom Leverandøren vurderer at Kundens instruksjon strider mot gjeldende lov om personvern. Kunden forplikter seg til å ikke overføre sensitive personopplysninger til Leverandøren med mindre partene har inngått særskilt avtale om dette.

– Leverandøren kan ansette tredjepart som bistand for behandling av personopplysningene, under forutsetning av at Kunden informeres om slik ansettelse og ikke fremsetter skriftlig innsigelse innen 10 dager deretter. Slik informasjon kan formidles på en slik måte som Leverandøren vurderer som hensiktsmessig, for eksempel ved at Leverandøren oppdaterer listen over bistand på nettstedet sitt. Dersom Kunden har innsigelser, skal Leverandøren avstå fra å hyre bistand. Dersom Kunden ikke har rimelig grunn for innsigelsen, har Leverandøren etter eget valg rett til (i) kompensasjon for kostnader som er oppstått for Leverandøren som følge av innsigelsen, eller (ii) oppsigelse av avtalen med 45 dagers varsel. Leverandøren skal informere Kunden om (i) eller (ii) skal praktiseres, senest 40 dager etter mottakelse av innsigelsen. Leverandøren skal føre en liste over ansatt bistand, som kan finnes på Leverandørens nettsted. For å unngå tvil utgjør MYBW Office Management Gruppen Holding datterselskaper ikke bistand, men separate databehandlere som kan dele personopplysningene med hverandre innenfor rammen av Avtalen.

– Leverandøren skal inngå avtale om behandling av personopplysninger med ansatt bistand. Forpliktelser skal pålegges bistanden minst tilsvarende det som pålegges Leverandøren i dette punkt 12.

– Leverandøren kan overføre personopplysningene utenfor EU/EØS eller hyre bistand for behandling av personopplysningene utenfor EU/EØS kun hvis det finnes et juridisk grunnlag for en slik overføring. På Kundens oppfordring skal Leverandøren fremlegge dokumentasjon som viser det gjeldende juridiske grunnlaget for overføringen.

– Leverandøren skal, gjennom tekniske og organisatoriske tiltak, hjelpe kunden med å fullføre kundens forpliktelser i å sikre at de registrerte kan utøve sine rettigheter i henhold til gjeldende lov om personvern. Leverandøren skal videre bistå kunden når det gjelder kundens forpliktelser i henhold til artiklene 32-36 i GDPR.

– Etter anmodning fra Kunden skal Leverandøren gi Kunden all nødvendig informasjon for å vise at Leverandøren oppfyller sine forpliktelser i henhold til gjeldende lov om personvern og dette punkt 12. Dersom Kunden til tross for slik informasjon har rimelig grunn til å mistenke at Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser under gjeldende lov om personvern eller dette punkt 12, har Kunden rett til å iverksette nærmere undersøkelser av Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til dette punkt 12 samt annen relevant informasjon og dokumentasjon. Kunden skal gi Leverandøren skriftlig beskjed om slik undersøkelse senest innen 30 dager i forkant. Kunden står for samtlige kostnader i forbindelse med en slik undersøkelse.

 

– Dersom en tilsynsmyndighet utfører en undersøkelse av Leverandøren som kan innbefatte behandlingen av personopplysninger under Avtalen skal Leverandøren gi Kunden beskjed om dette snarest.

– Leverandøren skal sikre at de personene som behandler personopplysningene under Avtalen omfattes av lovfestet taushetsplikt eller har forpliktet seg til å overholde konfidensialitet.

– Kunden bærer samtlige kostnader for endringer av eller tillegg til instruksjonene som gjelder behandlingen av personopplysninger. Leverandøren har videre rett til kompensasjon for de tiltak som vedtas på oppdrag fra Kunden eller for Kundens regning.

– Hver part har rett til å begjære reforhandling av dette punkt 12 ved endring av gjeldende lov om personvern eller tolkningen av gjeldende lov om personvern, som påvirker behandlingen av personopplysninger i henhold til Avtalen. Ingen av partene har rett til å si opp Avtalen kun på grunn av at retten til reforhandling er påberopt eller at reforhandlinger er innledet.

– Ved opphør av Avtalen skal Leverandøren, etter skriftlig forespørsel fra Kunden, gi personopplysningene tilbake til Kunden. Leverandøren skal slette personopplysningene tidligst 30 dager og senest 60 dager etter avtalens opphør.

 

13.  KONFIDENSIALITET

– Hver av partene forplikter seg til ikke uten den annen parts skriftligesamtykke å utlevere informasjon om den annen parts virksomhet som kan betraktes som en forretnings- eller yrkeshemmelighet eller på annen måte bruke slik informasjon til noe annet formål enn partens oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Avtalen. Forretnings- eller yrkeshemmelighet skal alltid betraktes som informasjon som parten har angitt å være konfidensiell. Konfidensialitetsplikten gjelder ikke slik informasjon som en part kan bevise er blitt kjent for ham på annen måte enn gjennom Avtalen eller som er allment kjent. Konfidensialitetsplikten gjelder heller ikke når parten i henhold til lov, annen forfatning eller myndighetsavgjørelse er forpliktet til å utlevere opplysninger.

 

14.  REKLAMASJON

– Reklamasjon over feil eller mangler ved Produktet/Tjenesten, innsigelse mot en faktura eller forespørsel om prisreduksjon eller skader må, for å kunne gjøres gjeldende, fremsettes skriftlig senest en (1) uke etter at feilen, forsinkelsen eller skaden ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

 

15.  ANSVARSBEGRENSNING

– Leverandørens ansvar omfatter bare det som uttrykkelig fremgår av Avtalen mellom Kunden og Leverandøren og gjeldende vilkår. Leverandøren er dermed ikke ansvarlig for f.eks. tredjepart, tredjepartsløsninger, tjenester og/eller utstyr som er kjøpt fra andre enn leverandøren.

– Ved skader har Kunden bare rett til erstatning for direkte tap som Leverandøren, eller noen som Leverandøren er ansvarlig for, har forårsaket ved uaktsomhet eller forsett. Kunden har dermed ikke rett til erstatning for indirekte tap, som blant annet uteblitt fortjeneste, uteblitt forventet besparelse, tapt velvilje eller andre følgeskader som oppstår hos kunden eller tredjepart.

– For å tydeliggjøre angis det at Leverandøren ikke er ansvarlig

 

 

for skade som oppstår på grunn av innhold i data eller annen informasjon som formidles ved bruk av Produktene/Tjenesten eller for feil som kan tilskrives programvaren som brukes, for skader forårsaket av datavirus eller tilsvarende, forsinkelse, forsinket levering, forvrenging eller tap av data eller for Kundens eventuelle erstatningsansvar overfor tredjeparter.

– Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til det beløpet som er det laveste av henholdsvis 500.000 SEK og det Leverandøren fakturerte Kunden på tidspunktet da skaden

 

16.  FORCE MAJEURE

– Partene er fritatt for forpliktelser til å betale erstatning eller å fullføre bestemte forpliktelser dersom skaden eller feilen skyldes omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll og omstendigheten hindrer, vesentlig forvansker eller forsinker oppfyllelsen av en slik forpliktelse som for eksempel, men ikke utelukkende, tiltak fra myndigheter, lovgivning, arbeidskonflikt, blokade, sabotasje, ekstreme værforhold eller ulykkeshendelse. Den parten som påberoper seg fritakelsesgrunn etter denne bestemmelsen skal uten forsinkelse informere den andre parten om dette. Fritakelsesgrunn etter denne bestemmelsen anses å foreligge så lenge den frigjørende omstendigheten utgjør et hinder for oppfyllelse.

 

17.  OVERFØRING AV AVTALE

– Kunden har ikke rett til helt eller delvis å overdra Avtalen eller annen avtale med Leverandøren. Leverandøren har rett til å overdra Avtalen og andre avtaler mellom Leverandøren og Kunden til annet selskap innenfor samme konsern eller til tredjepart.

 

18.  ENDRING AV AVTALEVILKÅR MM

– Leverandøren har rett til å endre eller opprette tillegg til generelle vilkår som praktiseres av Leverandøren, inkludert disse generelle vilkårene for konsernet. Slik endring eller tillegg trer i kraft en (1) måned etter at Leverandøren har sendt Kunden beskjed om dette eller på annen måte gjort de oppdaterte vilkårene tilgjengelige, for eksempel gjennom publisering på Leverandørens nettsted.

– Ved endring av Leverandørens kostnader for utstyr, lisenser og andre lignende kostnader, kursendringer, personale og fordeler i henhold til lov eller kollektive avtaler eller ellers, offentlige forsikringer, statlige eller kommunale avgifter og skatter, har Leverandøren rett til individuelt å justere prisen for Tjenesten i tilsvarende mengde med den prosentandelen som Leverandørens kostnader for Tjenesten har økt med. Prisjusteringer har virkning en (1) måned etter at Leverandøren har sendt skriftlig melding til kunden om dette.

 

19.  OPPSIGELSE M.M.

– Partene har rett til å si opp Avtalen helt eller delvis med umiddelbar virkning dersom den andre parten begår vesentlige brudd på avtalen, den andre parten går konkurs, innleder akkordforhandlinger, misligholder betalingsfrister eller på annen måte må betraktes som insolvent. Leverandøren har videre rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom det foreligger rimelig grunn til å tro at Kunden ikke kommer til å innfri sine forpliktelser overfor Leverandøren.

– Forsinkelet betaling som overstiger fjorten (14) dager etter forfallsdato, og/eller dersom Kunden ved mer enn to (2) tilfeller i løpet av de seneste seks (6) månedene har vært forsinket

 

med betaling, uansett varigheten av forsinkelsen, skal alltid anses for å utgjøre et vesentlig avtalebrudd. Som vesentlig avtalebrudd anses videre alltid at Kunden ikke yter nødvendig deltakelse i henhold til Avtalen og gjeldende generelle vilkår, tilsidesetter aktsomhetskrav eller strider mot eksklusivitetsforpliktelser. Det forutgående utelukker ikke at også andre omstendigheter kan anses for å utgjøre vesentlige avtalebrudd.

– I tilfeller hvor Leverandøren hever Avtalen på grunn av vesentlig mislighold av Avtalen fra Kunden, er Kunden forpliktet til å betale avtalt pris for den resterende avtaletiden som Avtalen skulle ha vært gjeldende. Betaling for den resterende avtaletiden utelukker ikke andre konsekvenser som følge av avtalebruddet,

 

20.  HELE AVTALEN

– Avtalen med bilag inkludert gjeldende vilkår utgjør partenes fullstendige regulering av alle spørsmål som berører partenes avtaleforhold. Alle skriftlige eller muntlige oppgaver og forpliktelser forut for Avtalen erstattes av innholdet i Avtalen med bilag.

– Tjenesten reguleres i sin helhet av Avtalen og Kunden kan ikke påberope seg ansvarsbestemmelser eller mangelsbeføyelser i henhold til Kjøpsloven (1998), eller annen deklaratorisk lovgivning.

 

21.  GJELDENDE LOV OG TVIST

– Tvister som oppstår i forbindelse med Avtalen (inkludert disse generelle vilkårene) skal avgjøres ved voldgift etter voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal legge norsk rett til grunn for sin avgjørelse.

– Til tross for det ovennevnte, har Leverandøren alltid rett til å foreta juridiske avgjørelser ved en generell domstol angående krav på erstatning eller annen kompensasjon, inndrivelse av utestående gjeld, eller ved tilbakelevering av Produkter.